LOGO

 כללי:

1.הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. על כן, מומלץ לבקר בעמוד התקנון בעת כל הכניסה לאתר.

2.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3.הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או

4.השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. פעולת של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

5.משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה עיון באתר ו/או הרשמה באתר ו/או השארת פרטים להמשך התקשרות

6.את הזמנת המוצרים אם יהיו או השירות מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

7.האתר רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

8.תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן

הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

9.אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר

(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

10.קובי ירושלמי והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים

להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת

מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

11.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

12.טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

13.תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

14.אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

15.המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

16.במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

ברוכים הבאים לאתר של קובי ירושלמי

מי אני

אתר https://kobiyerushalmi.co.il (“האתר”) המופעל ע”י “קובי ירושלמי ” ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ייעוץ מקצועי בתזונה וכושר גופני וליווי למאמנים ויועצי כושר  (“שזה המוצר”) .

2. תנאי הגלישה באתר

1.הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.

2.על גולש המזין פרטיו באתר תוחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה במידה וירצה (״השארת פרטים״).

3.אין להשאיר פרטיו של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

4.בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים שונים, בהתאם לסוג השירות בו הוא מתעניין, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה,ואיזה שירות הוא מחפש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ועוד (ועוד פרטים לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים לסכל יצירת קשר עם משאיר הפרטים. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

5.הנתונים הנמסרים בעת השארת פרטים באתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לבדוק ייתכנות למתן שירות יעוצי כושר ותזונה.

6.האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

7.בכפוף להסכמת הגולש, השארת פרטים באתר כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס להצעות, עדכונים ותוכן המוצעים למשתמשים אשר השאירו פרטים באתר בטלפון או במסרונים או בשיחה או באימייל.

8.אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

9.מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל, טלפון או מסרון. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

10.האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

11.האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר בהתאם שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

.אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

.במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

.אם הופרו תנאי תקנון זה;

.אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

.אם נמסרו פרטים שגויים

.אם נגנב חומר או הופר קניין רוחני מהחומר באתר מאותו אדם או גוף

3. הצגת השירותים והתוכן באתר

1.שמות השירותים המוצעים באתר יופיעו במסגרת רשימה אשר תוצג באתר.

2.האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, להציג מגוון כלשהו של תכנים או שירותים באתר.

3.האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים , להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

4.אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

5.האתר או מי מטעמו רשאי לאמת את זהותו של משאיר פרטים בהתאם למידע שנמסר על ידו.

6.קבלת שירותים יעוצי כושר או תזונה או ליווי ויעוץ למאמנים  על ידי קובי ירושלמי, כפופה לבדיקת ייתכנות למתן שירות יעוץ כושר ותזונה או מתן ליווי ויעוץ למאמני כושר ויועצים  בתשלום, ולשיקול דעתו של קובי ירושלמי.

7.הליך רכישה מחייב השארת פרטים. בעת התקדמות בהליך הרכישה באתר, יידרש משאיר הפרטים למסור, פרטים שונים, בהתאם לסוג השירות בו מתעניין משאיר הפרטים.

8.התשלום יבוצע לאחר השארת פרטים ושיחה עם קובי ירושלמי טלפונית או בהתכתבויות  מחוץ לאתר התשלום יתבצע באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי השייך למשאיר הפרטים, או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע שיסוכם עם קובי ירושלמי .

9.האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

10.מעת לעת האתר רשאי לעדכן את מחירי השירותים המוצעים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך להודיע על כך.

11.מחירי השירותים המוצעים באתר כוללים מס ערך מוסף.

12.מהו המידע האישי שאנו אוספים ולצורך מה אנחנו אוספים אותו

מילוי טפסי יצירת קשר באתר

באתר מופיעים מספר טפסי יצירת קשר לצורך המשך תקשורת עם הלקוח, בעת שליחת טופס הנכם מאשרים כי ישמרו הפרטים האישיים אותם אתם שולחים.

לא יעשה שימוש צד ג’ בפרטים אלו אלא למטרת מכירות היעוץ כושר והתזונה של קובי ירושלמי בלבד.

4. המידע באתר

1.האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת תפריט או תוכנית כושר, הטיפים והמידע המוצגים כולל כל המאמרים ונושאי הידע המוצגים באתר ניתנים באופן כללי ולא מומלצים לישום שכל אדם לגופו ופה מדובר באופן כללי ,הטיפים והממלצות הם בגדר טיפים והמלצה כללים ולא מופנים כלי אף אחד והשימוש בהם הם על אחריות גולש האתר בלבד ואין לעתיק אותם או לפרסמם באף פלטפורמה ואף לא לצלם או להעתיק חלק מהם גם בשל קניין רוחני החל עליהם,והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ כושר ותזונה פרטני. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. מכל מקום, השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי יעוץ כושר או תזונה או יעוץ וליווי עסקי  ללקוח בדרך כלשהי.

2.יודגש כי אין להסתמך על מידע שהתקבל באתר לצורך קבלת החלטות בנושאים של כושר ותזונה,אימונים,עניינים רפואיים,פסיכולוגיים,עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.או צורך לימודי כולשהו

3.המידע על שירותי האתר מופיע לצורכי הסבר כללי. ייתכנו שינויים, הבדלים וכיו”ב בין השירות, כפי שהוא מוסבר ומופיע באתר, לבין השירות שיוצע ע”י קובי ירושלמי או באי כוחו. טעות סופר בתיאור שירות או מחירו לא תחייב את האתר.

4.מידע ומצגים באתר, שמקורם בשותפיו של האתר, נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק והאמינות של מידע זה.

5. מהי אחריות האתר?

האתר לא יהיה אחראי לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר או בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר או שימוש במידע על שירותים אשר מוצגים על ידו.

האתר לא יהא אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שיגרם לגולש באמצעות יצירת קשר עם שותפיו של האתר או עם “הלקוחות המופיעים בשינויים של הלפני אחרי”.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש או לנרשם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

6. תנאי השימוש באתר או בחלקים ממנו

1.השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ולא בחלק ממנו גם,לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.

2.אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה או פלטפורמה או רשת חברתית או פורום, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

4.אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

5.הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

6.אין לקחת חלקים מהאתר ולהעלותם בפורומים או רשתות חברתיות במיוחד

7.האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

8.על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי תקנון זה. בנוסף, ישפה גולש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

7. שינויים,תקלות והפסקת השירות באתר

האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו או מראהו או עיצובו ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. כמו כן, האתר רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. יובהר כי האתר רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים או משפטיים ואחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולשים או לנרשמים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן שירותיו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם הפסקת מתן שירות או שירותים האתר יחזיק את החומר הכלול בשירות שהופסק למשך זמן שיקבע בשיקול דעתו הבלעדי ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

9. זכויות יוצרים וקניין רוחני

1.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד וובעלותו של קובי ירושלמי.

2.אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי,לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב  תמונות וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה. בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

4.זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (https://kobiyerushalmi.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

10.דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

11. אופן מתן שירות ומדיניות שינויים וביטולים

כל השירותים המוצעים באתר ינתנו באמצעות דוא״ל,אס אמ אסים או הודעות וואטסאפ או בצורה טלפונית ישירה עם קובי ירושלמי או באי כוחו או במפגש פנים אל פנים בתאום מראש (אלא אם נאמר במפורש אחרת בדף השירות).

12. צרו קשר, פניות ובקשות:

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת:

החי”ם 27/2 חולון

פניות ובקשות כאמור ניתן גם לשלוח אלינו באמצעות:

טלפון/sms: 0544932774; או כתובת הדוא”ל: ko*********@gm***.com.

*עודכן לאחרונה ב 10.7.23 שעה 00:36

קובי ירושלמי

קובי ירושלמי

יועץ כושר ותזונה

I will be back soon

קובי ירושלמי
השינוי שלך מתחיל כאן 🏆
Whatsapp